Bolt Action
$nbsp;
-->

Terms & Conditions

for English click here

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Waarschuwing
Artikel 11 – Garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bolt Action
Kamperfoeliestraat 4
2563 KK Den Haag, Nederland
E-mailadres: info@bolt-action.nl
KvK-nummer: 56899467
Btw-identificatienummer: NL181603561B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Waarschuwing
1. Motor- / Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Al onze goederen zijn bedoeld voor motor- en autosport-gebruik en geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar.
2. Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden.
3. De klant realiseert zich dat ten gevolge van de door Bolt Action geleverde producten het voertuig mogelijkerwijs niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten om te worden toegelaten tot de openbare weg.
Indien het voertuig door de aan de klant geleverde producten niet (meer) wordt toegelaten tot de openbare weg en – alvorens (weer) te kunnen worden toegelaten tot de openbare weg – een (her)keuring, typegoedkeuring of technische keuring zal moeten ondergaan, is de klant zelf verantwoordelijk.

Artikel 11 – Garantie
1. Bolt Action staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op de geleverde goederen wordt 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Bolt Action verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Bolt Action zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
4. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft Bolt Action garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
5. Op slijtage onderdelen (remblokken, remschijven etc.) geldt geen garantie, behoudens het niet passen of een fabricagefout welke bij de montage wordt geconstateerd.
6. Voor goederen met een door andere dan Bolt Action bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
7. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

 • de koper de goederen heeft verwaarloosd
 • de koper wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Gebruiker zijn verricht
 • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorgoederen of onheilen.
 • het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
 • het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires
 • indien de koper de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 • de goederen in wedstrijden zijn gebruikt

8. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Bolt Action gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste eenn maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Contents:
Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the trader
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The contract
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Costs in case of withdrawal
Article 8 – Exclusion of right of withdrawal
Article 9 – The price
Article 10 -

Article 11 – Warranty
Article 12 – Delivery and execution
Article 13 – Duration Trades: duration, termination and renewal
Article 14 – Payment
Article 15 – Complaints
Article 16 – Disputes
Article 17 – Additional or different terms

Article 1 – Definitions
These conditions shall apply:
1. Grace period: The period during which the consumer can exercise his right of withdrawal;
2. Consumer: the natural person not acting in the exercise of professional or business and a distance contract with the entrepreneur;
3. Day: calendar;
4. Duration transaction: a distance contract concerning a range of products and / or services, the supply and / or purchase is spread over time;
5. Durable medium: any means that the consumer or business that enables to store in a way that future consultation and unaltered reproduction of the stored information information that is personally addressed to him.
6. Right of withdrawal: the ability for the consumer to waive the distance contract within the cooling-off period;
7. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers;
8. Distance contract: an agreement in the framework of a system organized by the Entrepreneur for distance sale of products and / or services, to conclude the agreement exclusive use of one or more means of distance communication;
9. Technology for distance communication: means that can be used to conclude a contract, without the consumer and trader being in the same area have come together.

Article 2 – Identity
Bolt Action
Kamperfoeliestraat 4
2563 KK The Hague, Netherlands
Email: info@bolt-action.nl
Chamber of Commerce number: 56899467
VAT identification number: NL181603561B01

If the activity of the operator is subject to a relevant licensing regime:
data on the supervisory authority:

If the operator of a regulated profession:
- The professional association or organization with which he is affiliated;
- The professional title, the place in the EU or the European Economic Area in which it is awarded;
- A reference to the professional rules applicable in the Netherlands and instructions where and how these professional rules can be accessed.

Article 3 – Applicability
1. These general conditions apply to every offer of the entrepreneur and any agreement concluded at a distance between businesses and consumers.
2. Before the distance contract is concluded, the text of these general conditions made available to the consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is closed, indicating that the general conditions for the entrepreneur to see and they will be sent. As soon as possible free of charge on request of the consumer
3. If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the preceding paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these terms and conditions are set in such a way that the consumer made available electronically to the consumer a simple way can be stored on a durable medium. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, indicated where the general conditions electronically can be taken and that they electronically or otherwise will be sent free of charge. Requested by the consumer
4. In the event that in addition to these terms and conditions specific product or service conditions apply, the second and third paragraphs shall apply and the consumer in case of conflicting terms always rely on the applicable provision for him the most favorable is.

Article 4 – The offer
1. If an offer is of limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
2. The offer includes a complete and accurate description of the products and / or services. The description is sufficiently detailed to allow. A proper assessment of the offer by the consumer may If the contractor uses these images are a true representation of the products and / or services. Obvious mistakes or obvious errors in the offer does not bind the entrepreneur.
3. Each offer contains such information that is clear to the consumer what rights and obligations are attached. To the acceptance of the offer This concerns in particular:
o the price including taxes;
o any costs of delivery;
o how the agreement will be achieved and what actions are required;
o whether or not to apply the right of withdrawal;
o the method of payment, delivery or performance of the contract;
o The deadline for accepting the offer, or the period for adhering to the price;
o the level of the rate of distance communication if the costs of using the technique for distance communication are calculated on a basis other than the basic rate for the communication;
o whether the agreement after the adoption is filed, and how to consult if so these consumers;
o the way the consumer before the conclusion of the agreement, the information provided by him under the agreement can check and repair if necessary;
o any other languages, including Dutch, the contract can be concluded;
o the conduct to which the trader is subject and the way the consumer can consult these behavioral codes electronically; and
o the minimum duration of the distance contract in the event of an extended transaction.

Article 5 – The contract
1. The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time of the consumer accepts the offer and meet the corresponding conditions.
2. If the consumer electronically has accepted the offer, the trader will immediately confirm receipt of electronic acceptance of the offer. Until receipt of this acceptance has not been confirmed by the entrepreneur, the consumer may terminate the contract.
3. If the agreement is created electronically, the trader will take appropriate technical and organizational measures to protect the electronic transfer of data and he will ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the trader will appropriate safety precautions.
4. The entrepreneur can – within the law – to inform whether the consumer can meet its payment obligations as well as all facts and factors that are important to a sound conclusion of the distance contract. If the operator under this investigation was justified in the agreement not to go, he is entitled to refuse or to attach. Specific conditions to implement an order or request
5. The entrepreneur will the product or service to the consumer the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium, send:
the visiting address of the establishment of the business where the consumer can lodge complaints;
b. the conditions and how the consumers of the withdrawal right can be exercised, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
c. information on guarantees and after sales service;
d. the data contained in Article 4 paragraph 3 of these conditions, unless the trader has already provided before the execution of the agreement that information to the consumer;
e. the requirements for termination of the contract if the contract is for more than one year or for an indefinite duration.
6. In the event of an extended transaction is the provision in the preceding paragraph shall apply only to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawal
When delivering products:
1. When purchasing products, the consumer has the option to cancel within 14 days. Agreement without giving any reason This period starts on the day following receipt of the product by the consumer or a previously designated by the consumer and the entrepreneur announced representative.
2. During this period the consumer will treat the product and packaging. He will be the product only unpack or use as necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, will return the product with all accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to the Entrepreneur in accordance with the reasonable provided by the reasonable and clear instructions.
When providing services:
3. When providing services, the consumer is able to dissolve for at least fourteen days, starting on the day of entering into the agreement. Agreement without giving any reason
4. To exercise his right of withdrawal, the consumer focus to the reasonable provided by the trader to supply and / or before the delivery to area and clear instructions.

Article 7 – Costs in case of withdrawal
1. If the consumer exercises his right of withdrawal, will not exceed the cost of return shipping cost.
2. If the consumer has paid an amount, the entrepreneur this amount as soon as possible but no later than 30 days after the return or cancellation, refund.

Article 8 – Exclusion of right of withdrawal
1. The operator may exclude the right of withdrawal from the consumer to the extent provided in paragraph 2 and 3. The exclusion of the right of withdrawal applies only if the trader for the conclusion of the contract refers. Clearly in the offer, at least in time
2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
a which have been made to the consumer’s specifications by the entrepreneur;
b. that are clearly personal in nature;
c. that can not be returned due to their nature;
d. that spoil or age quickly;
e. whose price depends on fluctuations in the financial market over which the trader has no influence;
f. for individual newspapers and magazines;
g. for audio and video recordings and computer software that the consumer has broken the seal.
3. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
a on to carry on a certain date or during a specified period accommodation, transport, catering or leisure;
b. the supply with the express consent of the consumer, before the period has expired;
c. on betting and lotteries.

Article 9 – The price
1. During the period mentioned in the offer, the prices of the products and / or services have not increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
2. Notwithstanding the preceding paragraph can offer the business products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market over which the trader has no influence, at variable prices. These fluctuations and the fact that any price targets, are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the contract are only allowed if they are the result of statutory regulations or stipulations.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the contract are only permitted if the trader stipulated as much and:
these are a result of legislation or regulations, or
b. the consumer has the power to terminate as of the date the increase takes effect.
5. The prices indicated in the provision of products or services include VAT.

Article 10 – Warning
1. Motor- and autosports are extremely dangerous sports . All our products are designed for motorsport use and provide no guarantee against injury and / or fatalities. The buyer is or should be aware of this danger consciously.
2. Our goods are intended for use off the public road and are not approved for public road use.
3. The client realizes that as a result of the products supplied by Bolt Action, his or her vehicle possibly no longer meets the statutory requirements to be admitted to the public roads.
The customer is responsible for any testing or inspection needed for the vehicle to be re-admitted to the public roads.

Article 11 – Guarantee
1. Bolt Action is responsible for the quality of its best knowledge and to services provided and the soundness and quality of the goods supplied by it , provided that the guarantee does not exceed the following provisions stated.
2. The goods will be warranted for 12 months unless otherwise agreed in writing.
3. By the buyer within the warranty period demonstrated and Bolt Action culpable errors , defects or imperfections – if covered by the guarantee referred to in this article – to be restored as soon as possible at the expense of Bolt Action , replaced , or taken back for a credit .
4. Bolt Action does not warrenty composite products and components , nor consumables unless a guarantee is promised in writing.
5 . Bolt Action does not warrenty wear parts (brake pads, rotors , etc. )
6. The buyer can not rely on the warranty if:

 •     the buyer has neglected the goods
 •     the buyer has made changes to the goods or has to take leave including repairs that are not performed by or on behalf of User
 •     by improper or careless use , incorrect connection , incorrect voltage , lightning, damaged by moisture or other external oorgoederen or misfortunes .
 •     the device is not maintained in the manner described in the manual or conventional
 •     the device is used with inappropriate accessories or incorrect
 •     if the buyer has carelessly handled the goods
 •     the goods are used in competition

7. If the buyer fails to fulfill any obligation adequately, or does not notify Bolt Action in a timely manner, then the buyer is not obligated to any warrenty.

Article 12 – Delivery and execution
1. It will be the greatest possible diligence when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer has. Known to the company
3. Subject to what is stated in Article 4 of these terms and conditions the company accepted orders expeditiously but within 30 days unless a longer delivery period was agreed. If delivery is delayed, or if an order is not or only partially implemented, the consumer receives them no later than 30 days after placing the order message. The consumer in this case the right to terminate the contract without penalty and be entitled to any compensation.
4. In case of dissolution in accordance with the preceding paragraph, the operator the amount that consumers paid as soon as possible, but within 30 days after repudiation appearance.
5. If delivery of an ordered product proves impossible, the trader will endeavor to make available. A replacement item Later than the delivery will be that a replacement item is delivered. Clear and comprehensible manner For replacement items right of withdrawal can not be excluded. The cost of return shipment shall be borne by the entrepreneur.
6. The risk of damage and / or loss of products rests upon the trader up to the moment of delivery to the consumer or a designated and the entrepreneur announced representative, unless otherwise expressly agreed.

Article 13 – Duration Trades: duration, termination and renewal
Notice
1. The consumer may contract for an indefinite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time denounce the applicable termination rules and a notice of one month.
2. The consumer may contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time at the end of the fixed term denounce the applicable termination rules and a notice of within one month.
3. Consumers can the agreements mentioned in the preceding paragraphs:
o withdraw at any time and are not limited to termination at a particular time or in a given period;
o terminate them in the same way as they are concluded;
o Cancel at the same notice as the company has negotiated for itself.
Extension
4. A contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, may not be extended or tacitly renewed for a fixed period.
5. Notwithstanding the preceding paragraph, a contract for a definite period, which extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines will be extended for a fixed period of up to three months, as consumers this extended agreement against tacitly the end of the extension may terminate with notice of one month.
6. A contract for a definite period, which extends to the regular delivery of products or services, may only be tacitly extended if at any time the consumer may terminate with notice of one month and a notice of up indefinitely three months, when the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivering daily, news and weekly newspapers and magazines.
7. A contract with limited duration to the regular delivery of day, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued ends automatically after the trial or introductory.
Expensive
8. If a contract has a duration of more than one year, the reasonableness and fairness dictate the consumer after a year the agreement at any time with a notice period of up to one month prematurely, unless the termination before the end of the agreed term.

Article 14 – Payment
1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer to be paid within 14 days after the start of the withdrawal period referred to in Article 6 paragraph 1. In case of a contract to provide a service, time begins to run after the consumer has received. Confirmation of the agreement
2. When selling products to consumers never a prepayment of more than 50% are stipulated. General conditions If payment is agreed, the consumer may apply regarding the execution of the order or service (s) before the advance payment has been made. No right
3. The consumer has the duty to inaccuracies in data supplied or specified payment details. Immediately to the operator
4. In case of default by the consumer, the operator subject to legal restrictions, the right to charge. Advance to the consumer reasonable costs

Article 15 – Complaints
1. The entrepreneur has a well-publicized complaints and deals with complaints under this procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement should be submitted to the entrepreneur, after the consumer has discovered the defects. Promptly, fully and clearly described
3. Complaints submitted to the trader answered counted from the date of receipt. Within 14 days If a complaint is a foreseeable longer processing time, is answered by the operator within the period of 14 days, confirming receipt and indicating when the consumer can expect. A more detailed answer
4. If the complaint can not be resolved by mutual agreement, a dispute that is subject to the dispute.

Article 16 – Disputes
1. Contracts between the entrepreneur and the consumer of these general terms and conditions, only Dutch law.

Article 17 – Additional or different terms
Additional or different from these terms should not be to the detriment of the consumer and should be recorded in writing in such a way that they can be stored on a durable medium. Consumer in an accessible manner

 

 

Bolt Action is closed due to personal issues. If you want a refund, please send me an email at refund@bolt-action.nl and i will send you your money back. My apologies :(

Hi! We have detected your currency as $ US Dollar USD. Is this correct?
Converted prices are for reference only - all orders are charged in € Euro EUR.
[close]